,

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Letselschade (buiten rechte) – 9 maart 2016

1. Onze werkzaamheden
U geeft aan Berntsen Mulder, hierna ‘BMA’ opdracht uw belangen te behartigen bij de afwikkeling van de door u geleden letsel- of overlijdensschade. De werkzaamheden die BMA, voor u gaat verrichten, worden buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dit houdt in dat BMA in principe uw schade verhaalt zonder tussenkomst van de rechter. Deze buitengerechtelijke juridische bijstand vindt plaats volgens deze algemene voorwaarden, tenzij ten aanzien van specifieke opdrachten daarvan schriftelijk wordt afgeweken. De algemene voorwaarden worden mede bedongen ten gunste van de aan BMA gelieerde Stichting Beheer Derdengelden. BMA zal uw letselschade op (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij proberen te verhalen. In 95% van de gevallen lukt dat door middel van onderhandelingen. Soms is een gerechtelijke procedure nodig. In dat geval gelden andere algemene voorwaarden. Bij de behandeling van de letselschadezaak kan het voorkomen dat er medische informatie wordt opgevraagd bij de behandelende medici. De te ontvangen medische informatie zal, indien nodig, worden voorgelegd aan een medisch adviseur. Als opdrachtgever machtigt u hierbij BMA om namens u en voor rekening van u de benodigde medische informatie en advisering in te winnen. U machtigt hierbij de medisch adviseur om de daaruit voortvloeiende informatie en factuur naar BMA te sturen en machtigt in dat verband BMA om namens en voor rekening van u te betalen. Ook verleent u machtiging om de betaalde facturen te verhalen op de aansprakelijke partij.

2. Vormen van juridische bijstand
De juridische bijstand zal worden verleend als voor de aansprakelijkheidsvraag en voor de hoogte van de schadeloosstelling een Nederlandse rechter bevoegd is en Nederlands recht van toepassing is. Buiten de hiervoor genoemde gevallen kan ook gebruik worden gemaakt van de dienstverlening van BMA, evenwel onder aanvullende voorwaarden. Met betrekking tot het inschakelen van (medische) deskundigen en procedurele bijstand zullen zo nodig aanvullende afspraken met u worden gemaakt. Ook in zaken over medische aansprakelijkheid worden aanvullende afspraken met u gemaakt in afwijking van deze algemene voorwaarden.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Aansprakelijkheid van BMA is beperkt tot maximaal het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door BMA afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
3.2 Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade wordt niet gedekt, is de aansprakelijkheid van BMA beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor de aansprakelijkstelling door de cliënt verschuldigde honorarium.
3.3 U bent uitsluitend gerechtigd BMA aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.
3.4 BMA maakt mede gebruik van een groep externe deskundigen. Als deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van/namens u beperken, staat u BMA toe een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens u te aanvaarden.

4. De kosten van juridische bijstand
De kosten van onze werkzaamheden worden door ons verhaald op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij, gelijktijdig met uw overige schade. Dit is mogelijk, omdat deze kosten volgens de wet onderdeel uitmaken van uw schade. BMA kan deze kosten boven op uw overige schade vorderen. Aan BMA komen deze verhaalde (buiten-)gerechtelijke kosten toe. Mocht u zelf deels schuld hebben aan het ongeval, dan is de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij meestal slechts verplicht de kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. De resterende kosten komen in mindering, tot een maximum van 15%, op het verhaalde bedrag, te verrekenen met de voor u bestemde voorschotten.

5. De opdracht voor de werkzaamheden
BMA hanteert in 2016 het tarief van € 240,- per uur exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten van 6%. Het uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd. BMA noteert de werkzaamheden in eenheden van zes minuten. U stemt er mee in dat BMA in voorkomende gevallen werkt volgens vooraf vastgelegde (betalings)afspraken met de verzekeraars.

6. Ontvangst betalingen
BMA is gemachtigd gelden te ontvangen van de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij en van deze gelden datgene wat haar toekomt op basis van deze algemene voorwaarden in te houden. U geeft BMA toestemming tot verrekening van deze gelden met de voor u bestemde gelden die gestort worden op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden.

7. Digitale gegevens
U geeft toestemming voor ver- en bewerking van uw gegevens in de digitale systemen van BMA.

8. Behandeling van de zaak
Zolang uw zaak bij BMA in behandeling is, bent u verplicht om alle gevraagde medewerking te verlenen en juiste en volledige inlichtingen te verstrekken. U dient BMA in staat te stellen gelijktijdig met het verhaal van uw schade de buitengerechtelijke kosten te verhalen. Als door u de zaak bij BMA wordt beëindigd of niet wordt voldaan aan het gestelde van dit artikel, kan BMA het niet door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij vergoede deel van de gemaakte kosten bij u in rekening brengen en zo nodig verrekenen met voor u bestemde voorschotten, ook als de aansprakelijkheid (nog) niet is erkend. U zegt toe toekomstige voor u bestemde betalingen van de (verzekeraar van de) aangesproken partij bij voorrang aan te wenden voor dekking van deze kosten van BMA.

9. Uitsluitingen
In de volgende gevallen ter beoordeling van BMA wordt de juridische bijstand niet verleend of, indien reeds aangevangen, beëindigd.
a. u bent zelf (grotendeels) aansprakelijk voor het ontstaan van de schade;
b. het bewijs dat de veroorzaker (geheel of gedeeltelijk) aansprakelijk is, kan niet worden geleverd;
c. de veroorzaker heeft geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, of de aangesproken verzekering biedt geen dekking; deze uitsluiting is niet van toepassing indien het Waarborgfonds Motorverkeer kan worden aangesproken;
d. Als door wetgeving en/of jurisprudentie de mogelijkheid van verhaal van de in deze voorwaarden bedoelde schade geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is;
e. de ernst van het letsel en het financiële belang van de zaak rechtvaardigen geen belangenbehartiging (meer) door BMA;
f. er is geen redelijke kans (meer) het gewenste resultaat te bereiken.

Meer weten?

Vragen over deze Algemene Voorwaarden?

Neem contact op

Ons team

Corine Dool

Loonschade expert

0172 - 42 70 75

Guido van der Corput

Jurist letselschade

0172- 42 70 70

mr. A.H. Veldink

Jurist loonschade en arbeidsrecht

0172 - 42 70 75

Juriën Minderhout

Jurist letselschade

0172 - 47 70 73

mr. J. Thiele

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Karin Nijman

Advocaat letselschade

0172 42 70 71

Lidewij Calis

Advocaat letselschade

0172 - 42 71 91

Lonneke Speur

Jurist letselschade

0172 - 42 41 72

Tips en tools

WMO-regres check

Check of WMO-regres voor uw gemeente verstandig is.

Klik hier arrow_forward
WMO-Cursus

Klik hier als u een gratis WMO-regres-cursus wilt aanvragen.

Gratis cursus arrow_forward
Zaak aanmelden

Meld hier uw zaak aan. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen: 0172 - 42 41 72 of info@berntsenmulder.nl

Zaak aanmelden arrow_forward