,

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Regres

Berntsen Mulder Advocaten 1 juli 2020

1. De opdracht tot dienstverlening

Opdrachtgever geeft aan Berntsen Mulder Advocaten, afdeling regres (hierna: BMA) opdracht zijn belangen te behartigen bij de buitengerechtelijke afwikkeling van de door Opdrachtgever geleden schade, voortvloeiend uit een ongeval waarvan een werknemer van Opdrachtgever het slachtoffer is. Iedere opdracht aan BMA wordt geacht aan diens maatschap te zijn verleend. Dat betekent dat Opdrachtgever ermee instemt dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door één van de medewerkers van BMA, of zo nodig door derden in opdracht van BMA.

2. Buitengerechtelijke juridische bijstand algemeen

2.1 De buitengerechtelijke juridische bijstand zal op basis van deze Algemene Voorwaarden worden verleend, als een Nederlandse rechter bevoegd is en Nederlands recht van toepassing is.

2.2 Als het tot een gerechtelijke procedure moet komen, zullen tussen Opdrachtgever en BMA aanvullende afspraken gemaakt worden. Op basis van ervaringen van BMA in andere regreszaken gaan BMA en Opdrachtgever ervan uit dat dit slechts sporadisch aan de orde zal zijn.

2.3 In de volgende gevallen – ter beoordeling van BMA- wordt de buitengerechtelijke juridische bijstand niet verleend of, als reeds aangevangen, beëindigd:

a) het bewijs dat de (vermeende) veroorzaker (geheel of gedeeltelijk) aansprakelijk is, kan mogelijk niet worden geleverd;
b) de aansprakelijke veroorzaker biedt geen verhaal of de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker biedt geen dekking voor de schade;
c) de veroorzaker heeft geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing als het Waarborgfonds Motorverkeer kan worden aangesproken;
d) door wetgeving en/of jurisprudentie en/of overige afspraken, vervalt de mogelijkheid van verhaal van de in deze voorwaarden bedoelde schade geheel of gedeeltelijk;
e) het financiële belang van de zaak rechtvaardigt geen belangenbehartiging door BMA.

3. Uitvoering van de opdracht

3.1 De overeenkomst van opdracht houdt een inspanningsverplichting van BMA in. Elke opdracht wordt door of vanwege BMA naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht, uitgevoerd. Uit de aard van de opdracht wordt een bepaald resultaat niet gegarandeerd.

3.2 Als en zolang de zaak van Opdrachtgever bij BMA in behandeling is, is Opdrachtgever verplicht alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en gevraagde stukken binnen een redelijke termijn ter beschikking te stellen.

3.3 Als de zaak door Opdrachtgever of op grond van het hiervoor in lid 2 vermelde voortijdig bij BMA wordt beëindigd, kan BMA de daadwerkelijk door haar aan de zaak bestede uren tegen het Uurtarief als bedoeld in artikel 4.1.b. en de gemaakte Externe kosten, zoals bedoeld in artikel 4.1.c., bij Opdrachtgever in rekening brengen.

3.4 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de gegevens in de zaak verwerkt worden in de digitale systemen van BMA. Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing.

3.5 BMA vraagt aan de werknemer van Opdrachtgever een medische machtiging. Hiermee kan (de medisch adviseur van) BMA bij de (behandelend) artsen van de werknemer medische informatie opvragen. Opdrachtgever is zich ervan bewust en ermee akkoord dat alle vertrouwelijke informatie die BMA in dit kader in haar bezit krijgt aan BMA ter beschikking wordt gesteld, zonder dat Opdrachtgever daarin inzage kan krijgen of daar informatie over kan krijgen. Opdrachtgever kan ook later op geen enkel moment inzage in of informatie krijgen over deze medisch vertrouwelijke informatie. De voor BMA werkzame medisch adviseur (arts) adviseert BMA over deze vertrouwelijke informatie indien nodig en gewenst.

4. Honorarium en externe kosten

4.1 In het kader van deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen als buitengerechtelijke kosten (hierna: BGK) gedefinieerd:

a) Incassotarief:

  • 15,8% over de eerste € 3.000;
  • 10,6% over het meerdere tot €6.000;
  • 8,5% over het meerdere tot € 20.000;
  • 5,3% over het meerdere tot € 60.000;
  • 3,2% over het meerdere.

vermeerderd met BTW.

b) Uurtarief: € 230,- exclusief BTW en 6% kantoorkosten (prijspeil 2020).

c) Externe kosten: De kosten van derden (te denken aan kosten voor het opvragen van uittreksels, medische informatie of medische adviezen), zonder opslag voor BMA, met BTW.

4.2 BMA voert de werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 1, uit op basis van onderstaande afspraken:

I Afrekening bij: geen succes, zonder discussie met de aansprakelijke derde (of verzekeraar)

Als BMA in deze situatie geen opbrengst genereert voor Opdrachtgever, rekent BMA met Opdrachtgever af:

a) Incassotarief: nihil;
b) Uurtarief: nihil
c) Externe kosten: werkelijke kosten volgens 4.1.c.

II Afrekening bij: succes zonder discussie met de aansprakelijke derde (of verzekeraar)

Als BMA in deze situatie succesvol opbrengsten genereert voor Opdrachtgever, rekent BMA met Opdrachtgever af:

a) Incassotarief: zie 4.1.a
b) Uurtarief: nihil;
c) Externe kosten: werkelijke kosten volgens 4.1.c.

III Afrekening bij: succes MET discussie met de aansprakelijke derde (of verzekeraar)

Als BMA in deze situatie succesvol opbrengsten genereert voor Opdrachtgever nadat discussie is gevoerd (over bijvoorbeeld medische en/of juridische causaliteit; omvang van de schade), rekent BMA met Opdrachtgever af:

a) Incassotarief: zie 4.1.a;
b) Uurtarief: Het Uurtarief over de tijd die gemoeid is geweest met de discussie. Dat Uurtarief wordt op grond van artikel 6:96 BW in rekening gebracht bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke derde.
c) Externe kosten: werkelijke kosten volgens 4.1.c.

Opdrachtgever cedeert het recht op vergoeding van de BGK onder III b en c aan BMA, volgens de door Opdrachtgever aan BMA, bij het begin van de zaak, verstrekte akte van cessie.

IV Afrekening bij: geen financieel succes MET discussie met de aansprakelijke derde (of verzekeraar)

Als BMA geen opbrengsten genereert voor Opdrachtgever nadat discussie is gevoerd (over bijvoorbeeld medische en/of juridische causaliteit; omvang van de schade), maar de aansprakelijkheid wel erkend is, rekent BMA met Opdrachtgever af:

a) Incassotarief: nihil
b) Uurtarief: Het Uurtarief over de tijd die gemoeid is geweest met de discussie. Dat Uurtarief wordt op grond van artikel 6:96 BW in rekening gebracht bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke derde.
c) Externe kosten: werkelijke kosten volgens 4.1.c.

Opdrachtgever cedeert het recht op vergoeding van de BGK onder IV b en c aan BMA, volgens de door Opdrachtgever aan BMA, bij het begin van de zaak, verstrekte akte van cessie;

4.3 BMA zal zich inspannen om de BGK (Incassotarief, Uurtarief en Externe kosten) te verhalen op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Als BMA daarin slaagt, komt het door de verzekeraar vergoede incassotarief voor 50% ten goede aan Opdrachtgever. Opdrachtgever betaalt effectief dus maximaal het onder 4.1.a genoemde incassotarief en bij succesvol verhaal van het Incassotarief ontvangt Opdrachtgever 50% van het verhaalde Incassotarief retour.

4.4 De door de verzekeraar betaalde vergoeding op het Uurtarief, en in het geval van artikel 4 lid III en IV de betaalde vergoeding op de Externe kosten, komt middels de akte van cessie toe aan BMA ter dekking van de kosten gemoeid met de gevoerde discussie.

5. Betaling

5.1 BMA beschikt over een derdengeldenrekening, die wordt beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden Berntsen Mulder Advocaten (de “Stichting”) overeenkomstig de geldende regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.2 BMA en de Stichting houden hun bankrekening aan bij een in Nederland gevestigde bankinstelling naar hun keuze.

5.3 BMA, noch de Stichting zijn jegens de cliënt aansprakelijk als de bankinstelling diens verplichtingen uit de rekeningcourantovereenkomst met BMA of de Stichting niet nakomt.

5.4 Gelden die BMA ten behoeve van de cliënt ontvangt, dan wel van de cliënt om in diens opdracht aan derden te betalen, worden gestort op de derdengeldenrekening van de Stichting.

5.5 Over tegoeden op derdengeldenrekening wordt geen rente vergoed, tenzij de statuten van de Stichting anders bepalen.

5.6 Als de bankinstelling negatieve rente over de gestorte gelden van de cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de cliënt respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

5.7 BMA en de Stichting streven er naar om ten behoeve van de cliënt ontvangen bedragen zo snel mogelijk door te betalen aan de cliënt. De cliënt zal al het nodige doen BMA in staat te stellen om tot een snelle doorbetaling over te gaan.

5.8 BMA, de Stichting en de cliënt kunnen schriftelijk overeenkomen dat ten behoeve van de cliënt op de derdengeldenrekening aangehouden gelden worden aangewend ter voldoening van de declaratie(s) van BMA. Als derdengelden zijn aangewend ter voldoening van de eigen declaratie(s) bevestigt BMA dat schriftelijk aan de cliënt.

5.9 Opdrachtgever zal eventuele declaraties binnen veertien dagen na factuurdatum (= vervaldatum), zonder enig beroep op korting, opschorting of verrekening, betalen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie aangegeven bankrekeningnummer.

6. Privacy

BMA verwerkt de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig. BMA verwerkt de persoonsgegevens in lijn met de geldende wetgeving, door minimale gegevensverwerking, rechtmatige en transparante verwerking, met het doel verenigbare verwerking en beveiligt de rechten van de betrokkene.
De Privacyverklaring van BMA is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Deze is te raadplegen via www.loonschade.nl.

7. Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom op hetgeen BMA opstelt ter uitvoering van deze opdracht (zoals brieven, beslismodellen of andere stukken) behoort aan BMA toe, ook nadat de opdracht beëindigd is.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Enige aansprakelijkheid van BMA is steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald (dekking tot € 1.000.000,00) vermeerderd met het bedrag van een van toepassing zijnde eigen risico.

8.2 Als de verzekeraar van BMA in enig geval niet tot uitkering over mocht gaan of de schade niet door de verzekering van BMA wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BMA beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor het aansprakelijkheid toebrengende feit door Opdrachtgever verschuldigde honorarium.

8.3 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd BMA aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.

9. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst van opdracht tussen BMA en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10. Wijziging voorwaarden

BMA is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Als geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem deze wijziging kenbaar is geworden. De laatst aan de opdrachtgever aldus kenbaar gemaakt voorwaarden gelden aldus tussen partijen.


De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag, Team Handel, onder depotnummer 33/2020.


Deze Algemene Voorwaarden zijn in PDF te downloaden via deze link.

Meer weten?

Vragen over deze Algemene Voorwaarden?

Neem contact op

Ons team

mr. J. Thiele

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

Annemarie van der Neut

Behandelaar letselschade en wmo regreszaken

0172 - 42 70 75

Lidewij Calis

Advocaat letselschade

0172 - 42 71 91

Lonneke Speur

Jurist letselschade

0172 - 42 41 72

mr. Karin Nijman

Advocaat letselschade

0172 42 70 71

Juriën Minderhout

Jurist letselschade

0172 - 47 70 73

Corine Dool

Loonschade expert

0172 - 42 70 75

Guido van der Corput

Advocaat letselschade

0172- 42 70 70

Tips en tools

WMO-regres check

Check of WMO-regres voor uw gemeente verstandig is.

Klik hier arrow_forward
WMO-Cursus

Klik hier als u een gratis WMO-regres-cursus wilt aanvragen.

Gratis cursus arrow_forward
Zaak aanmelden

Meld hier uw zaak aan. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen: 0172 - 42 41 72 of info@berntsenmulder.nl

Zaak aanmelden arrow_forward